Regulamin serwisu

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Travelduck znajdującego się̨ pod adresem URL http://www.travelduck.pl („Serwis”).

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają̨ prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

1. DEFINICJE

Agent - agent turystyczny, o którym mowa w Ustawie

Centrum obsługi klienta (COK) - centrum obsługi telefonicznej Użytkowników prowadzone przez Travelduck od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00

Impreza turystyczna - połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w Ustawie

Konsultant - osoba reprezentująca Travelduck w procesie dokonywania Rezerwacji lub zawierania Umowy końcowej

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (tj. z Usługodawcą) czynność prawną, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Oferta - ogłoszenia dotyczące określonej Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej zamieszczane w Serwisie lub przedstawiane Użytkownikowi podczas kontaktu z COK

Organizator - organizator turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy, z którym Usługodawca współpracuje jako Agent

Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://travelduck.pl/pl/privacy_policy

Regulamin - niniejszy regulamin, będący ogólnymi warunkami Umów, zamieszczony w Serwisie pod adresem https://travelduck.pl/pl/terms_and_conditions

Rezerwacja - oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy końcowej, wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki; Zlecenia można składać drogą elektroniczną poprzez Serwis, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego lub COK; Rezerwacja wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Konsultanta i nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy końcowej

Travelduck / Usługodawca - Travelduck Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Lipowej 4A (20-027 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779180, posługująca się NIP: 9462687668, REGON: 382935967

Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Travelduck a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Umowa końcowa - umowa zawierana z Organizatorem o korzystanie przez Użytkownika z Usług turystycznych lub Imprezy turystycznej, zawierana za pośrednictwem Serwisu

Usługa turystyczna - a) przewóz pasażerów; b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; d) inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c powyżej

Usługi (Travelduck) - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegające na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu

Ustawa - ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu

Zaliczka - płatność dokonywana przez Użytkownika na poczet ceny Umowy końcowej

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, warunki wykonywania Usług Travelduck na rzecz Użytkowników, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

2.2. Travelduck udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.3. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nich warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

3.1. Travelduck, działając jako Agent w imieniu i na rzecz Organizatora, oferuje w jego imieniu Imprezy turystyczne oraz Usługi turystyczne za pośrednictwem Serwisu. W związku z niniejszym, pamiętać należy, że Organizator jako strona Umowy końcowej ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe wykonanie.

3.2. Umowy zawierane są w ramach Serwisu na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

3.3. W ramach Serwisu świadczone są takie Usługi, jak:

3.3.1. udostępnianie i wyszukiwanie Ofert;

3.3.2. obsługa Rezerwacji;

3.3.3. interaktywne formularze dostępne na stronach Serwisu, w szczególności formularz rezerwacyjny;

3.3.4. wsparcie COK.

3.4. Umowy o świadczenie Usług zawierane są w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli korzystania z danej Usługi. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Organizatora lub Serwisu albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z innych Usług poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług.

3.5. Travelduck zastrzega, że Oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do negocjacji warunków Usług turystycznych lub Imprez turystycznych z Organizatorami.

3.6. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywny numer telefonu komórkowego; (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, FireFox, Microsoft Edge, Safari lub Opera, (d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.

3.7. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Travelduck. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Usługodawcy elementów Serwisu.

3.8. Travelduck uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Serwisu lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

3.9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.

3.10. Oferty tworzone są na podstawie informacji dostarczonych przez Organizatorów. Travelduck dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w zamieszczanych Ofertach poszczególnych Organizatorów były zgodne z prawdą.

3.11. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. TREŚCI, KOMENTARZE I OCENY

4.1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Treści, Komentarzy i Ocen, które:

4.1.1. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

4.1.2. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,

4.1.3. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

4.1.4. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

4.1.5. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "etykiety",

4.1.6. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

4.1.7. promują strony internetowe, które nie należą do żadnego z Organizatorów.

4.2. Travelduck nie sprawuje bieżącej kontroli nad Treściami, Komentarzami i Ocenami umieszczanymi przez Użytkowników w Serwisie. W szczególności Travelduck nie monitoruje informacji zawieranych w Rezerwacjach. Jeżeli Treści naruszają powyższe zasady, stosuje się dział 8 Regulaminu.

4.3. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie konkretnych Treści, Komentarzy i Ocen zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych licencji, zgód i zezwoleń, a ich realizacja (przez Travelduck) zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

5.REZERWACJE I UMOWA KOŃCOWA

5.1. Przed dokonaniem Rezerwacji, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z Ofertą, ogólnymi warunkami uczestnictwa Organizatora oraz świadczenia Usług turystycznych oraz Imprez turystycznych oraz standardowym formularzem informacyjnym.

5.2. Dokonując Rezerwacji, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki uczestnictwa, warunki ubezpieczenia, opis miejsca zakwaterowania przedstawione w Ofercie danego Organizatora, standardowy formularz informacyjny, a w szczególności następujące informacje:

5.2.1. dotyczące głównych właściwości usług turystycznych:

a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,

b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony – o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,

c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,

d) liczbę i rodzaj posiłków,

e) szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej,

f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz – jeśli to możliwe – o przybliżonej liczebności grupy,

g) informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez Użytkownika z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,

h) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek Użytkownika, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb;

5.2.2. kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek powierniczy;

5.2.3. cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej – informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

5.2.4. minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła;

5.2.5. termin powiadomienia Użytkownika na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

5.2.6. informację o prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości;

5.2.7. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;

5.2.8. nazwę handlową i adres organizatora turystyki lub agenta turystycznego, a także ich numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej;

5.2.9. informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez Użytkownika umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

5.3. Korzystając z Usług, w tym Usług turystycznych oraz Imprezy turystycznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.

5.4. Celem dokonania Rezerwacji, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego wypełniania formularza rezerwacyjnego zgodnie z komunikatami Travelduck. Odmowa podania danych osobowych Użytkownika bądź podanie niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych spowoduje wadliwość Rezerwacji, a co za tym idzie, nieskuteczność Umowy końcowej. W takich wypadkach, świadczenie z Umowy końcowej może być niemożliwe do wykonania.

5.5. Rezerwacji można dokonać we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich. Osoba dokonująca jakichkolwiek czynności wobec Travelduck w imieniu osób trzecich, jest zobowiązana posiadać stosowne pełnomocnictwo. Działanie jako pełnomocnik z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa lub bez ważnego pełnomocnictwa skutkuje zawarciem wszelkich umów we własnym imieniu i odpowiedzialnością cywilną i karną. Osoba działająca w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana do przekazania swoim mocodawcom treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wszelkich innych klauzul informacyjnych otrzymanych od Travelduck oraz Organizatora.

5.6. Travelduck przysługuje prawo telefonicznego potwierdzania składanych przez Użytkowników Rezerwacji, w tym również dla wszystkich innych uczestników.

5.7. Przesyłając Rezerwację, Użytkownik składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy końcowej zgodnie z wybraną przez niego opcją Oferty, na warunkach wskazanych przez niego w Rezerwacji. Dostępność Oferty zgodnie ze złożoną Rezerwacją każdorazowo musi zostać potwierdzona przez Konsultanta z Organizatorem. Przyjęcie Rezerwacji przez Organizatora następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia warunków Rezerwacji, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Organizatora za pośrednictwem Travelduck na adres e-mail podany przez Użytkownika w Rezerwacji wraz z dokumentami przekazanymi od Organizatora (Potwierdzenie Rezerwacji). W Potwierdzeniu Rezerwacji Użytkownik może otrzymać jednocześnie wygenerowany link, za pośrednictwem którego dokonuje płatności zgodnie z Regulaminem. Travelduck może dodatkowo potwierdzić Rezerwację za pośrednictwem Konsultanta w drodze telefonicznej. Zawarcie Umowy końcowej następuje w momencie zapłaty przez Użytkownika łącznej ceny lub Zaliczki wskazanej w Potwierdzeniu Rezerwacji.

5.8 Travelduck zastrzega sobie możliwość dokonania Potwierdzenia Rezerwacji w sposób inny niż określony w ust. 5.7. w zależności od ustaleń z danym Organizatorem lub specyfiką działania danego Organizatorem. Równocześnie Travelduck gwarantuje, że sposób Potwierdzenia Rezerwacji będzie transparentny oraz zgodny z Ustawą, zaś Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o sposobie Potwierdzenia Rezerwacji w formie wiadomości e-mail.

5.9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej Umowy końcowej następuje w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres Użytkownika, podany przez niego podczas wysłania Rezerwacji. Użytkownikowi, który przesłał Rezerwację i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Organizatora zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający Umowę końcową wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

5.10. Zawierając Umowę końcową, Użytkownicy zobowiązani są posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podroży, szczegółowy zakres wymaganych dokumentów zostaje wskazany każdorazowo w treści Oferty.

6. CENY I PŁATNOŚCI

6.1. Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich, jak również w walutach obcych takich jak dolar amerykański lub euro. Travelduck nie pobiera dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tytułu korzystania z Serwisu lub COK.

6.2. Łączna cena za wykonanie Umowy końcowej obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Rezerwacji w momencie jego wysłania do Organizatora.

6.3. Użytkownik zobowiązany jest uiścić płatność w sposób wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji, zawierającej wygenerowany link do płatności.

6.4. Formę płatności dla danej Oferty na rzecz Organizatora określa Organizator, wskazując co najmniej jeden z następujących sposobów:

6.4.1. płatność elektroniczna łącznej ceny po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności,

6.4.2. płatność elektroniczna Zaliczki dokonywana jest po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji za pośrednictwem operatora płatności, a następnie płatność dokonywana jest na konto bankowe wskazane przez Organizatora pozostałej kwoty ceny.

6.5. Użytkownik zobowiązany jest uiścić cenę określoną w Potwierdzeniu Rezerwacji w terminie 3 dni od momentu otrzymania linka do płatności.

6.6. Przez płatność elektroniczną rozumie się płatność dokonywaną za pośrednictwem systemu internetowego dostarczanego przez zewnętrznego operatora. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez zewnętrzny system płatności prowadzony przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000227278, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 201 500,00 złotych, NIP: 5862141089, REGON: 2200105310000.

6.7. Cena podana w Ofercie obejmuje co do zasady wszystkie składniki zawarte w jej opisie, a w szczególności:

6.7.1. opłatę za zakwaterowanie;

6.7.2. opłatę za środek transportu (nie dotyczy Ofert z dojazdem własnym);

6.7.3. opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem oferty, w szczególności wyżywienie;

6.7.4. podatki;

6.7.5. opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych;

6.7.6. podstawowe ubezpieczenie KL i NNW;

6.7.7. inne zgodne z opisem oferty.

6.8. Travelduck informuje o:

6.8.1. możliwości wykupienia fakultatywnego ubezpieczenia podróżnego poprzez Serwis;

6.8.2. możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych;

6.8.3. o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

6.9. Rozliczenia transakcji przeprowadzane jest za pośrednictwem paylane.pl zgodnie z regulaminem tej platformy płatniczej dostępnym pod adresem: https://paylane.pl/dokumenty-prawne/regulamin/. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie dokumenty związane z zakupami Usług Turystycznych oraz Imprez turystycznych będą przesyłane do Użytkowników w utrwalonej formie elektronicznej, gotowe do wydruku na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

6.10. W przypadku zakupu Usług turystycznych lub Imprez turystycznych poprzez COK wszelkie dokumenty na tę okoliczność będą̨ przesyłane Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rozmowy z Konsultantem wraz z Potwierdzeniem Rezerwacji lub adres pocztowy w przypadku żądania tego przez Użytkownika.

6.11. Po zawarciu Umowy końcowej podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie, gdy w Umowie końcowej wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że Użytkownik ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 2 Ustawy, które nastąpiło po zawarciu Umowy końcowej, a przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Szczegółowe zasady obliczania zmiany cen zostaną zawarte w Umowie końcowej.

6.12. Dokonanie Rezerwacji jest zaproszeniem do zawarcia Umowy końcowej z Organizatorem.

6.13. Użytkownik może odstąpić od Umowy końcowej zgodnie z Ustawą i ogólnymi warunkami uczestnictwa danego Organizatora.

7. ANULOWANIE LUB ZMIANA REZERWACJI

7.1. Zmiana bądź anulowanie Rezerwacji możliwe jest na warunkach wskazanych w ogólnych warunkach uczestnictwa określonych przez Organizatora zgodnie z Ustawą, które są̨ doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją.

7.2. Jakiekolwiek zmiany w Rezerwacji bądź anulacje, dokonywane po zawarciu Umowy końcowej, mogą wiązać się̨ z wystąpieniem kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora, które są doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją, z zastrzeżeniem, iż muszą one być zgodne z Ustawą.

7.3. Szczegółowe zasady dokonywania zmian w Rezerwacji lub jej anulowania będą wskazane w Umowie końcowej oraz w ogólnych warunkach uczestnictwa określonych przez Organizatora. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia zmiany Rezerwacji bezpośrednio do Organizatora lub Travelduck za pośrednictwem rezerwacje@travelduck.pl. W przypadku skutecznego zgłoszenia przez Użytkownika zmiany Rezerwacji bezpośrednio do Travelduck, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania takiej zmiany na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

7.4. W przypadku zmian w Rezerwacji lub anulowania Rezerwacji przez Organizatora po zawarciu Umowy końcowej, Travelduck poinformuje każdorazowo Użytkownika o wszelkich zmianach w Rezerwacji lub o anulowaniu takiej Rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I REKLAMACJE

8.1. Osoba, która zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności Treści, Komentarze naruszające prawa własności intelektualnej lub naruszające dobra osobiste, powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie Travelduck na adres e-mail kontakt@travelduck.pl. W razie uzyskania przez Travelduck wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (Treści lub Komentarzy) lub związanej z nimi działalności, Travelduck niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, a wcześniej zawiadomi Użytkownika, który umieścił w Serwisie te dane, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

8.2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysłać na adres e-mail kontakt@travelduck.pl lub adres siedziby Travelduck wskazany na wstępie.

8.3. Travelduck ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.4. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług turystycznych lub Imprez turystycznych objętych Umową końcową bezpośrednio do Organizatora lub za pośrednictwem Travelduck zgodnie z ust. 8.1. powyżej, którą niezwłocznie przekazuje do Organizatora. Reklamacje w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpatrywane są bezpośrednio przez Organizatora. Reklamację, wniesioną w danym dniu do Travelduck uważa się za wniesioną z tym dniem do Organizatora.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Travelduck udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Serwis oraz Usługi.

9.2. Travelduck nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

9.2.1. zawinionego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas Rejestracji lub zawarcia Umowy końcowej bez odpowiedniego umocowania;

9.2.2. niestosowania się przez Użytkownika do wymogów świadczenia Usług;

9.2.3. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie;

9.2.4. rozwiązania Umowy przez Travelduck w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika;

9.2.5. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Serwisie lub w jego elementach;

9.2.6. wad, w szczególności prawnych, treści wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu;

9.2.7. publikowania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich - chyba, że szkody takie są wynikiem działania Travelduck.

9.3. Travelduck nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ramach Serwisu i rozpowszechniane przez Użytkowników.

9.4. Travelduck nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie Umowy końcowej przez Organizatora, za niezgodność Oferty lub Umowy końcowej ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi Organizator.

10. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI SERWISU

10.1. Travelduck dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

10.2. Travelduck zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Serwisu przez 99,5% czasu w roku kalendarzowym, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem siły wyższej lub operatora serwerów.

10.3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Serwisu, Travelduck okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Serwisu. Dlatego Travelduck zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin. O każdej takiej przerwie Travelduck poinformuje Użytkowników z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

11. ZMIANA REGULAMINU

11.1. Travelduck może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Travelduck lub formy działalności Travelduck) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

11.2. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie umów i nie zaprzestanie korzystania z Serwisu, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

11.3. Umowy końcowe i Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

12. ODSTĄPIENIE

12.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając Travelduck oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Travelduck na adres e-mail: kontakt@travelduck.pl. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu, o którym stanowi w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

12.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Travelduck o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. SZCZEGÓLNE ZASADY

13.1. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, w szczególności korzystających z Usług w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, stosuje się specjalne, następujące postanowienia: (1) Travelduck nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Travelduck ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat, (2) spory wynikające z Umowy lub z korzystania przez Użytkownika z Serwisu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Travelduck.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Kontakt i sposób porozumiewania z Travelduck są następujące: (a) mailowo: kontakt@travelduck.pl, (b) listownie, adres do korespondencji: ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin, (c) telefonicznie, (d) za pośrednictwem formularza kontaktowego: stronie https://travelduck.pl.

14.2. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.

14.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu, kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Travelduck a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Travelduck.

14.5. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

14.6. Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://travelduck.pl/pl/privacy_policy, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

14.7. Data wejścia w życie Regulaminu: 8 lipca 2019 r.