Kategorie
Kontakt
Zadzwoń na infolinię: pon. - pt. 9:00 - 18:00
Wyślij e-mail na: kontakt@travelduck.pl
Zadzwoń na infolinię: pon. - pt. 9:00 - 18:00
Wyślij e-mail na:

Polityka prywatności

I. Dane Administratora

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Travelduck Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Lipowej 4A („Travelduck”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779180, NIP: 9462687668, REGON: 382935967, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.

Kontakt z Travelduck w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@travelduck.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem swojej działalności, Travelduck przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną.

Regulacją, która stanowi źródło praw i obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, jak i osób, których dane są przetwarzane, jest przede wszystkim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

W celu prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Travelduck, w tym funkcjonalności dokonywania płatności, (a więc korzystania przez Pana/Panią z serwisu) przetwarzamy następujące kategorie danych:
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli uprawnienie do przetwarzania danych jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy następujące kategorie danych:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli uprawnienie do przetwarzania danych jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu przesyłania powiadomień e-mail zawierających informacje handlowe przetwarzamy następujące kategorie danych:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Travelduck albo art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.

W celu spełnienia obowiązków Travelduck wynikających z przepisów prawa przetwarzamy następujące kategorie danych:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy następujące kategorie danych:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem albo art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Travelduck.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeżeli został podany), adres e-mail, adres IP komputera (jeżeli został podany).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Travelduck.


III. Prawo

wycofani

a zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać maila bezpośrednio Travelduck na adres kontakt@travelduck.pl.

3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się̨ na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


IV. Wymóg

podania

danych osobowych
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych może być konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi na Pana/Pani rzecz.


V. Zautom

atyzow

ane podejmowanie decyzji i profilowanie
Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.


VI. Odbi

orcy

danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się̨ z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami, którzy realizują usługi dla Firmy, w tym firmom obsługującym szybkie płatności, firmie doradztwa prawnego (w przypadku skomplikowanych reklamacji), firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody)

2. Pana/Pani dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), ul. Norwida 4, numer KRS: 0000227278 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym, czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się̨ z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, ze każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.


VII. Przekazywanie danych

osobowych do państw

trzecich
1. Jak większość przedsiębiorców korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Podmioty te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako mające siedzibę w państwie trzecim.

2. W przypadku przekazywania danych osobowych do USA zastosowanie będzie mieć tzw. tarcza prywatności UE-US. W innych przypadkach każdorazowo zweryfikujemy podstawę przekazywania Pana/Pani danych do państwa trzeciego.

3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.


VIII. Okres przetwarzania dany

ch osobowych1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść umowy na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez szyfrowanie dysków na których są przechowywane. Bez dodatkowego klucza nie da się̨ uzyskać dostępu do tych danych, a zatem takie informacje stają się̨ całkowicie niedostępne dla osoby nieuprawnionej.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, ze dane osobowe przetwarzamy przez okres:

4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się̨ z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia kroki będą podejmowane na bieżąco.


IX. Uprawnienia podmiotów danych


1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;

sprostowania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się̨ ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, ze wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić́ Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia zadania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się̨ przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać́, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

lub

5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pana/Pani danych w tym celu.

6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Firmie na adres kontakt@travelduck.pl.


X. Prawo do wniesienia skargi


Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XI. Cookies


1. Travelduck na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie informujemy o korzystaniu z cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.


XII. Postanowienia końcowe


1. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą mailową.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 8 lipca 2019 r.