Kategorie
Kontakt
Zadzwoń na infolinię: pon. - pt. 9:00 - 18:00
Wyślij e-mail na: kontakt@travelduck.pl
Zadzwoń na infolinię: pon. - pt. 9:00 - 18:00
Wyślij e-mail na:

Kilimandżaro: trekking trasą Machame Route

Wyprawa trek­kingowa na Kili­man­dżaro to nie tylko oka­zja do zdo­by­cia naj­wyż­szego szczytu Afryki, ale i do pozna­nia wspa­nia­łej i nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cej kul­tury afry­kań­skiej. Dedy­ko­wana jest przede wszyst­kim doświad­czo­nym pasjo­na­tom wędró­wek wyso­ko­gór­skich, acz­kol­wiek wej­ście na "Kili” nie wymaga spe­cjal­nych umie­jęt­no­ści czy kon­dy­cji god­nej alpi­ni­sty.

Trasy są bar­dzo dobrze przy­go­to­wane, a gru­pie przez całą drogę towa­rzy­szą prze­wod­nicy z miej­sco­wej agen­cji spe­cja­li­zu­ją­cej się w trek­kingu na Dach Afryki.

Podane terminy są przykładowe, Ty decydujesz kiedy wyruszysz!

Atrakcje

 • wej­ście na naj­wyż­szy szczyt Afryki – Kili­man­dżaro,
 • trek­king cie­kawą trasą Machame,
 • podziwianie wspaniałej roślinności i dzikich zwierząt Parku Narodowego Kilimandżaro,
 • wędrówka przez las deszczowy,
 • wschód słońca na kraterze wygasłego wulkanu,
 • niesamowita przygoda i możliwość sprawdzenia się w trudnych warunkach,
 • pamiątka z wyjazdu w postaci certyfikatu ze zdobycia szczytu.

Czytaj więcej

Zwiń

Poziom zaawansowania

Wyprawa na Kilimandżaro wymaga nie tyle znakomitej kondycji fizycznej, co dobrych zdolności adaptacyjnych organizmu. Choroba wysokościowa, która dopadnie nas już na wys. 2500 m n.p.m. daje się we znaki każdemu. Bóle głowy, duszności, nudności, problemy ze snem i osłabienie - z tym będziemy walczyć, wspinając się na najwyższą górę Afryki.

Średniozaawansowany
Nie jesteś pewien/pewna, czy dostępny poziom jest dla Ciebie odpowiedni? Skontaktuj się z nami.

Miejsce

Cały pro­gram wyprawy sku­pia się na trek­kingu na naj­wyż­szy szczyt Afryki, Kili­man­dżaro. Oprócz tury­stycz­nej miej­sco­wo­ści, poło­żo­nej u stóp góry - Moshi, grupa będzie spę­dzać czas głów­nie na łonie natury oraz w bazach noc­le­go­wych na tra­sie Machame. Droga na Uhuru Peak pro­wa­dzi przez piękne tereny maje­sta­tycz­nego Kili­man­dżaro i zachwyca afry­kań­skimi kra­jo­bra­zami.

Plan wyjazdu


1 dzień

Gru­powy wylot z War­szawy do Tan­za­nii (na prośbę uczest­nika moż­liwy wylot z każ­dego innego portu lot­ni­czego w Euro­pie). Lądo­wa­nie w Tan­za­nii na lot­ni­sku Kili­man­dżaro. Przy­jazd do Moshi - miej­sco­wo­ści poło­żo­nej tuż u stóp Dachu Afryki. Zakwa­te­ro­wa­nie w hotelu.

2 dzień - dystans: 10 km, czas: ok. 5-7 h. Różnica poziomów: 1220 m

Rano jedziemy do miejsca rozpoczęcia trekkingu - Machame Gate. Tego dnia będziemy wędrować przez tropikalny las, gdzie z pewnością zobaczymy mnóstwo wspaniałych egzotycznych zwierząt w tym bajecznie kolorowe ptaki.

3 dzień - dystans: 9 km, czas: ok. 6-7 h. Różnica poziomów: 890 m

Tego dnia nie będziemy już wędrować przez las deszczowy. Czeka nas trekking do Shira Camp po skalistym szlaku.

4 dzień - dystans: 12 km, czas: ok. 7 h. Różnica poziomów: 730 m (aklimatyzacja)

Pora na aklimatyzację. Będziemy iść w kierunku znajdującej się na wys. 4630 m n.p.m. Lava Tower (pięknej skały) po kamienistej ścieżce. Po dotarciu do skały zejdziemy do Barranco Camp (3960 m n.p.m.), mijając Great Barranco Wall i nasycając oczy wspaniałymi widokami.

5 dzień - dystans: 13 km, czas: ok. 7,5 h. Różnica poziomów: 680 m

Rozpoczynamy atak na szczyt Kilimandżaro, naszym celem jest Barafu Camp. Idziemy stromym szlakiem Barranco do Karanga Valley Camp, z którego do naszego dzisiejszego celu są już tylko 2 h trekkingu.

6 dzień - dystans na szczyt: 7 km, czas: ok. 7 h. Różnica poziomów: 1225 m. Dystans zejście: 18 km, czas: 5 h. Różnica poziomów: 2795 m

Po północy wyruszamy na krawędź krateru do Stella Point. Na tej wysokości każdy krok to walka. Po wejściu na Uhuru Peak będzie czas, aby się rozejrzeć i zrobić wspaniałe zdjęcia, szczególnie jeśli uda nam się tam dotrzeć na wschód słońca.

Zejście do Barafu Camp zajmie ok. 3 h. Odpoczniemy, pakujemy się i idziemy na nocleg do Mweka Camp.

7 dzień - dystans: 15 km, czas: 4 h, różnica poziomów: 1470 m

Z Mweka Gate ruszamy w dół. Osoby, które weszły na Stella Point oraz na Uhuru Peak, dostaną certyfikaty. Po zejściu do ostatniej bazy wsiadamy w samochód i jedziemy do hotelu na odpoczynek.

8 dzień

Wracamy do domu.

Zakwaterowanie

Na początku i na końcu wyprawy zakwa­te­ro­wa­nie w hotelu w Moshi w poko­jach 2-­oso­bo­wych z łazienkami. W trak­cie trek­kingu na Kili­man­dżaro będziemy spać w namiotach z karimatami.

W obo­zach można kupić napoje i batony. W cza­sie trek­kingu 3 posiłki dzien­nie, które przy­go­to­wy­wane będą przez towarzyszących nam kucha­rzy. W hotelu w Moshi mamy zapew­nione jedy­nie śnia­da­nia. Pozo­stałe wyży­wie­nie nie jest wli­czone w cenę (koszt posiłku w restau­ra­cji to około 10-15 USD).

Pogoda

U podnóża Kilimandżaro temperatura powietrza może dochodzić do 30°C. Po drodze w miarę zwiększenia wysokości temperatura spada. Na wysokości ponad 3000 m n.p.m. jest około 0°C, z kolei na szczycie temperatura może wynieść nawet -20°C.

Koniec sierpnia i początek września to optymalnie najlepszy czas na trekking na Kilimandżaro. Na obszarze dżungli nie pada wtedy zbyt często, a podczas wejścia na górę nie ma dużo śniegu. Oczywiście na szczycie są lód i śnieg, ale jest ich tyle, że nie ma nawet konieczności podpinania pod buty raków.

Cena zawiera

 • trans­fery z/na lot­ni­sko w Tan­za­nii,
 • 2 noc­legi w hotelu w Moshi,
 • noc­legi pod­czas trek­kingu na Kili­man­dżaro,
 • 3 posiłki dzien­nie pod­czas trek­kingu,
 • pomoc tra­ga­rzy,
 • wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie od spor­tów eks­tre­mal­nych,
 • ubez­pie­cze­nie Signal Iduna KL 30000 EUR i NNW 15000 PLN, bagaż podróżny 1000 PLN.

Cena nie zawiera

 • biletów lot­ni­czych na tra­sie War­szawa - Kili­man­dżaro (Tan­za­nia) - War­szawa, (ok. 3000 PLN),
 • wyży­wie­nia pod­czas pobytu w Moshi (oprócz śnia­dań),
 • wizy do Tan­za­nii (50 USD, zakup na lot­ni­sku w Tan­za­nii),
 • obo­wiąz­ko­wej składki na fun­dusz gwa­ran­cyjny (13 zło­tych na osobę),
 • ewen­tu­al­nych napiw­ków pod­czas trek­kingu (suge­ro­wana kwota: ok. 100 USD od osoby),
 • ewen­tu­al­nych kosz­tów zwią­za­nych z wylo­tem z innego lot­ni­ska niż w War­sza­wie.

Ceny

Koszt trekkingu na Kilimandżaro jest uzależniony od wielkości grupy, jaka zapisze się na jeden termin.

Cena za 1 os. w przypadku grupy 2-os wynosi: 2390 USD.

Cena za 1 os. w przypadku grupy 4-os wynosi: 2240 USD.

Ważne informacje

Przy wje­ździe do Tan­za­nii wyma­gane są wizy. Aby uzy­skać wizę, należy zapła­cić 50 dola­rów ame­ry­kań­skich i posia­dać pasz­port ważny jesz­cze przez mini­mum 6 mie­sięcy od momentu prze­kro­cze­nia gra­nicy Tan­za­nii.

Warun­kiem wjazdu jest oka­za­nie biletu powrot­nego lub wyka­za­nie się posia­da­niem środ­ków wystar­cza­ją­cych na jego zakup oraz na sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów pobytu (kwotę wyma­ganą trzeba spraw­dzić na bie­żąco na stro­nie wybra­nej jed­nostki kon­su­lar­nej Tan­za­nii). Dowód zapłaty za wizę należy zacho­wać do kon­troli.

Na wszelki wypa­dek warto mieć ze sobą rów­nież ksero strony ze zdję­ciem w pasz­por­cie, dwa zdję­cia pasz­portowe oraz dodat­kowy doku­ment, np. prawo jazdy.

W trak­cie pako­wa­nia należy pamię­tać, że u stóp góry pano­wać mogą silne upały, pod­czas gdy na szczy­cie grupę spo­tkać mogą nawet ujemne tem­pe­ra­tury i silny wiatr. Dodat­kowo każdy uczest­nik powi­nien mieć ze sobą cie­pły śpi­wór (mini­mum na 0 stopni).

Na miej­scu wypo­ży­czyć można śpi­wór (30 USD), kijki trek­kingowe (12 USD), prze­ciw­desz­czową i prze­ciw­wietrzną kurtkę (30 USD) oraz wodoodporne spodnie (15 USD).

W cza­sie trek­kingu na Kili­man­dżaro uczest­nicy mogą sko­rzy­stać z usług tra­ga­rzy. Jed­nakże paku­jąc swoje rze­czy, należy pamię­tać, że mak­s. obcią­że­nie bagażu nie­sio­nego przez tra­ga­rza to 15 kg. Na wyjazd należy zabrać ze sobą wszel­kie wypo­sa­że­nie nie­zbędne pod­czas trek­kingu na kil­ku­ty­sięcz­nik. Przydadzą się m.in.:

 • ciepła kurtka prze­ciw­desz­czowa,
 • buty trek­kingowe,
 • kijki trek­kingowe,
 • wodoodporne spodnie,
 • cie­pła bluza,
 • bie­li­zna ter­mo­ak­tywna,
 • pod­ręczna apteczka,
 • czapki (polarowa i czapka z daszkiem),
 • mały ple­ca­czek do trans­portu wody,
 • krem z filtrem UV.

Organizator

Organized by Kiribati Club

Ciekawe kierunki, nietypowe destynacje, doświadczenie, zbaczanie ze szlaków, osobowości, eksploracja nurtu slow travel.

Możliwość wydłużenia trekkingu o:

Wakacje na Zanzibarze - pobyt w butikowych hotelach.

Safari w Tanzanii (w tym opcja lotu balonem nad równiną Serengeti).

Sprawdź podobne wyjazdy

Tokyo, Japonia

14 listopad - 5 grudzień 2022

+ 2 więcej

od8 790 PLN

/ os.

Tokio, Japonia

17 - 30 październik 2022

+ 2 więcej

od6 450 PLN

/ os.

Honolulu, Stany Zjednoczone

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowych przygodach!

Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Travelduck. Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.