Kategorie
Kontakt
Zadzwoń na infolinię: pon. - pt. 9:00 - 20:00
Wyślij e-mail na: kontakt@travelduck.pl
Zadzwoń na infolinię: pon. - pt. 9:00 - 20:00
Wyślij e-mail na:

Trekking górski - wyprawa - zdobycie Korony Bałkanów

W trak­cie wyjazdu uczest­nicy będą mieli nie­po­wta­rzalną oka­zję zdo­być wszyst­kie naj­wyż­sze szczyty Pół­wy­spu Bał­kań­skiego. Plan wyprawy oparty jest o autor­ski pro­gram, który znacz­nie wyróż­nia się na tle pro­po­zy­cji innych pol­skich, a nawet świa­to­wych biur podróży.

W cza­sie dwu­ty­go­dnio­wej wyprawy grupa zdo­bę­dzie 7 wspa­nia­łych gór: Dinarę w Chor­wa­cji (1831 m n. p. m), Maglić w Bośni i Her­ce­go­wi­nie (2386 m n. p. m), Zlą Kolatę w Czar­no­gó­rze (2534 m n. p. m), Dzie­ra­wicę w Koso­wie (2656 m n. p. m), Golem Korab na gra­nicy Alba­nii i Mace­do­nii (2763 m n. p. m), Olimp w Gre­cji (2918 m n.p.m) oraz naj­wyż­szy szczyt Bał­ka­nów – Musalę w Buł­ga­rii (2926 m n. p. m). 

Atrakcje

 • gór­ska wyprawa przez 8 kra­jów bał­kań­skich,
 • 7 naj­wyż­szych szczy­tów Bał­ka­nów,
 • jed­no­dniowe wycieczki z lek­kim ple­ca­kiem,
 • noc­legi w kli­ma­tycz­nych hote­lach, pen­sjo­na­tach i schro­ni­skach gór­skich,
 • moż­li­wość zasma­ko­wa­nia bał­kań­skiej kuchni,
 • bus z kie­rowcą,
 • opieka dwóch lide­rów.

Czytaj więcej

Zwiń

Poziom zaawansowania

Średniozaawansowany
Zaawansowany
Nie jesteś pewien/pewna, czy dostępny poziom jest dla Ciebie odpowiedni? Skontaktuj się z nami.

Miejsce

Pod­czas wyprawy uczest­nicy będą mieli oka­zję zwie­dzić 7 róż­nych kra­jów (Chor­wa­cję, Bośnię i Herve­go­winę, Mace­do­nię, Czar­no­górę, Kosowo, Gre­cję i Buł­ga­rię) oraz prze­je­chać przez dwa kolejne (Węgry i Sło­wa­cję).

Wyjazd sku­pia się głów­nie na tere­nach gór­skich i mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Jed­nakże cała wyprawa pozwoli na zoba­cze­nie bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych kra­jo­bra­zów – zarówno tych poło­żo­nych w górach, jak i nad jezio­rem czy nad morzem oraz mniej­sze i więk­sze miej­sco­wo­ści. 

Plan wyjazdu

Uwaga! Pro­gram jest ramowy i może ulec zmia­nom w przy­padku złych warun­ków pogo­do­wych lub siły uczest­ni­ków bio­rą­cych udział w wypra­wie. Każdy uczest­nik ma moż­li­wość rezy­gna­cji z czę­ści aktyw­no­ści, tj. z poje­dyn­czych wycie­czek gór­skich. W przy­padku złej pogody decyzję o pod­ję­ciu próby zdo­by­cia danego szczytu lub rezy­gna­cji z trek­kingu podej­muje prze­wod­nik. 

Dzień 1 – Zako­pane — Zagrzeb

Wyjazd z Zako­panego przez Sło­wa­cję i Węgry do Chor­wa­cji. 

Dzień 2 – Zagrzeb – Knin

Przy­jazd do histo­rycz­nego mia­sta Knin – daw­nej sto­licy Kró­le­stwa Chor­wa­cji. Znaj­duje się ono w mało zna­nym i odwie­dza­nym rza­dziej niż wybrzeże wnę­trzu kraju. 

Dzień 3 – Dinara (1831 m n. p. m)

Trek­king na naj­wyż­szy szczyt Chor­wa­cji – Dinarę. W dro­dze na szczyt podzi­wiać można piękne widoki na oko­liczne wznie­sie­nia. Z jej wierz­chołka roz­po­ściera się zaś pano­rama dwóch leżą­cych u jej stóp kra­jów – Chor­wa­cji oraz Bośni i Her­ce­go­winy.

Wycieczka zaj­muje około 8–9 godzin. Po połu­dniu prze­jazd do Bośni i Her­ce­go­winy. Wie­czór w pięk­nej, tury­stycz­nej miej­sco­wo­ści Mostar.

Dzień 4 – Maglić (2386 m n. p. m)

Trek­king na naj­wyż­szy szczyt Bośni i Her­ce­go­winy – Maglić. Tego dnia wyprawę roz­po­czyna safari samo­cho­dami tere­no­wymi przez dzie­wi­czą pusz­czę Peru­čica w parku naro­do­wym Sutje­ska. Park ten uzna­wany jest za jeden z naj­pięk­niej­szych lasów na Bał­ka­nach i jeden z naj­bar­dziej war­to­ścio­wych przy­rod­ni­czo miejsc w całej Euro­pie.

Po prze­jażdżce grupa „ata­kuje” wapienny masyw Magli­cia. Z jego wierz­chołka podzi­wiać można widok na dwa kraje – Bośnię i Her­ce­go­winę oraz pobli­ską Czar­no­górę. Po trek­kingu wycieczka do histo­rycz­nego miej­sca pamięci po bitwie nad Sutje­ską z cie­ka­wymi, „kosmicz­nymi” pomni­kami.

Dzień 5 – Do Czar­no­góry w Góry Prze­klęte

Prze­jazd do Czar­no­góry. Droga pro­wa­dzi przez malow­ni­czy kanion rzeki Pivy oraz przez góry Dur­mi­tor, aż na drugą stronę kraju, do podnóża Gór Prze­klę­tych. Sta­no­wią one naj­dzik­sze i naj­mniej „dotknięte ludzką ręką” pasmo gór­skie na całym Pół­wy­spie Bał­kań­skim

Dzień 6 – Zla Kolata (2534 m n. p. m)

Trek­king na naj­wyż­szy szczyt Czar­no­góry – Zlą Kalatę. Jest to naj­trud­niej­szy szczyt, jaki grupa zdo­bę­dzie w cza­sie trwa­nia całej wyprawy. Wyjazd wcze­śnie rano. Wycieczka zaj­muje około 10–12 godzin. 

Dzień 7 – Dzie­ra­wica (2656 m n. p. m)

Prze­jazd do Kosowa i trek­king na Dzie­ra­wicę, która przez Koso­wian uwa­żana jest za naj­wyż­szy szczyt Kosowa, a przez Ser­bów naj­wyż­szy szczyt Ser­bii. Podej­ście przy­po­mina nieco nasze rodzime Tatry Zachod­nie. Droga na szczyt zosta­nie jed­nak nieco skró­cona poprzez wjazd samo­cho­dami tere­no­wymi na niż­sze par­tie góry. Noc­leg w Peji lub Pri­zre­nie. 

Dzień 8 – Kosowo i Alba­nia

Ostatni dzień w Koso­wie i prze­jazd do wio­ski Rado­mire w Alba­nii. 

Dzień 9 – Golem Korab (2763 m n. p. m)

Trek­king na naj­wyż­szy szczyt Alba­nii i Mace­do­nii w jed­nym – Golem Korab. Górę wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczny skalny wierz­cho­łek, z któ­rego roz­po­ścierają się wspa­niałe gór­skie widoki. Jeżeli wła­dze Alba­nii i Mace­do­nii wyrażą zgodę wej­ście na górę nastąpi od strony Alba­nii, a zej­ście do Mace­do­nii.

Cała wycieczka zaj­muje około 8–9 godzin. Po zej­ściu z wierz­chołka prze­jazd nad piękne mace­doń­skie Jezioro Och­rydz­kie, bar­dzo popu­larne wśród tury­stów z Pol­ski. Wie­czór i noc­leg w malow­ni­czej Och­ry­dzie.

Dzień 10 – Mace­do­nia i Gre­cja

Prze­jazd do Gre­cji. Trek­king z mia­steczka Lito­choro w stronę Olimpu. Noc­leg w schro­ni­sku Spi­lios Aga­pi­tos i odpo­czy­nek przed wej­ściem na Olimp następ­nego dnia. Wej­ście do schro­ni­ska zaju­muje około 3 godziny. 

Dzień 11 – Olimp (2918 m n. p. m)

Trek­king na jeden z wierz­choł­ków Olimpu — nieco łatwiej­szy Sko­lio lub naj­wyż­szy Miti­kas. Przy dobrej pogo­dzie i chęci w gru­pie wej­ście na oby­dwa ze szczy­tów. Wie­czór nad Morzem Egej­skim i świę­to­wa­nie uda­nego trek­kingu na Riwie­rze Olim­pij­skiej. 

Dzień 12 – Gre­cja i Buł­ga­ria

Ostatni dzień w Gre­cji i prze­jazd w stronę gór Riła w Buł­ga­rii. Noc­leg w poło­żo­nym u ich stóp kli­ma­tycz­nym hote­liku. 

Dzień 13 – Musala (2926 m n. p. m)

Trek­king na naj­wyż­szy szczyt Buł­ga­rii i całych Bał­ka­nów – Musala. Część trasy zosta­nie poko­nana za pomocą kolejki gon­do­lo­wej. Dzięki temu wycieczka potrwa jedy­nie 6 godzin. Wie­czo­rem wyjazd do Bel­gradu. 

Dzień 14 – Bel­grad – Zako­pane

Pow­rót przez Węgry i Sło­wa­cję do Zako­panego. Ist­nieje moż­li­wość wylotu z Bel­gradu do domu

Zakwaterowanie

Pod­czas wyprawy uczest­nicy będą pra­wie każ­dego dnia spać w innym miej­scu. Zostaną oni zakwa­te­ro­wani w róż­no­rod­nych hote­lach i pen­sjo­na­tach, najczę­ściej poło­żo­nych w bar­dzo malow­ni­czych miej­scach.

W Gre­cji, w trak­cie trek­kingu na Olimp, pla­no­wany jest noc­leg w schro­ni­sku gór­skim. Tam gdzie będzie to moż­liwe, pokoje będą dwu­oso­bowe. W więk­szo­ści miejsc noc­legowych uczest­nicy będą mieli zapew­nione śnia­da­nia. 

Cena zawiera

 • trans­port w cza­sie całej wyprawy,
 • 13 noc­legów w hote­lach, pen­sjo­na­tach i w schro­ni­sku gór­skim,
 • opiekę dwóch pol­sko­ję­zycz­nych lide­rów,
 • usługi prze­wod­nic­kie w cza­sie trek­kingów,
 • pozwo­le­nie na przej­ście gra­nicy w górach,
 • wyso­kiej klasy ubez­pie­cze­nie,
 • pamiąt­kowy cer­ty­fi­kat,
 • tury­styczny Fun­dusz Gwa­ran­cyjny.

Cena nie zawiera

 • wyży­wie­nia (oprócz śnia­dań w więk­szo­ści miejsc noc­legowych),
 • bile­tów na kolejki linowe oraz wej­śció­wek do miejsc tury­stycz­nych,
 • trans­portu 4×4 pod Maglić i Dzie­ra­wicę (ok. 120 zł za osobę),
 • prze­lo­tów do Zagrze­bia i Bel­gradu i trans­fe­rów na lot­ni­sko (opcjo­nalne),
 • napo­jów.

Ceny

Cena za osobę to 5200 PLN. Należy do niej jednak doliczyć wydatki uwzględnione w sekcji "Cena nie zawiera" (powyżej).

Ważne informacje

Pod­czas wyjazdu trzeba posia­dać ze sobą ważny pasz­port. Będzie on potrzebny przy wje­ździe do Kosowa. 

Na wyprawę warto zabrać ze sobą śpi­wór. Przyda się on w schro­ni­sku na Olim­pie. Jed­nakże nie jest on obo­wiąz­kowy, jako że w schro­ni­sku są dostępne cie­płe koce. 

Na wyprawę warto zabrać ze sobą suchy pro­wiant z Pol­ski. Grupa będzie regu­lar­nie zatrzy­my­wać się jed­nak w lokal­nych skle­pach w celu zaopa­trze­nia się w jedze­nie na akcję gór­ską. Wie­czo­rami w pla­nach są wspólne kola­cje w lokal­nych knaj­pach i restau­ra­cjach z tra­dy­cyj­nym bał­kań­skim jedze­niem. 

Organizator

Organized by High Away

Z High Away do Albanii, Czarnogóry, Kosowa, Serbii, Słowacji, Macedonii, Rumunii, Grecji, Chorwacji, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny.

Sprawdź podobne wyjazdy

Belgrad, Serbia

Ostatnie miejsca

Osmołoda, Ukraina

18 - 25 lipiec 2020

+ 1 więcej

od1 640 PLN

/ os.

Murmańsk, Federacja Rosyjska

30 lipiec - 8 sierpień 2021

od3 990 PLN

/ os.

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowych przygodach!

Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Travelduck. Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.